Po porodu dochází u žen k dramatickému poklesu hladiny estrogenních hormonů. Mnozí předpokládají, že tento pokles hladiny estrogenů může u vnímavých jedinců urychlit poporodní depresi (PPD), a několik studií se zabývalo využitím estrogenů k léčbě deprese po porodu.

V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii zahrnující 61 žen s PPD Gregoire a kolegové prokázali, že transdermální estrogenová terapie může být prospěšná. Ačkoli tato studie byla malá a byla zkreslena zařazením pacientek, které byly současně léčeny antidepresivy, je první, která prokázala, že estrogen samotný nebo v kombinaci s antidepresivem může být u žen s PPD užitečný.

Nejnověji Ahokas a kolegové prokázali, že estrogen byl účinný u žen s PPD, které měly nízkou hladinu estrogenu. V této otevřené studii bylo 23 žen s PPD léčeno sulingválním estradiolem. Během dvou týdnů léčby došlo u 19 z 23 žen k ústupu depresivních příznaků. Není jasné, zda lze tato zjištění zobecnit na všechny ženy s PPD, protože většina žen měla velmi nízké hladiny estrogenů. (U 16 z 23 účastnic byly koncentrace estrogenů dokonce nižší než prahová hodnota pro selhání gonád.)

Ačkoli tyto studie naznačují roli estrogenů v léčbě žen s poporodní depresí, hormonální léčba zůstává experimentální. Estrogen podávaný v akutním poporodním období není bez rizika a byl spojen se změnami v produkci mateřského mléka a také se zvýšeným rizikem závažných tromboembolických příhod, včetně cévní mozkové příhody a hluboké žilní trombózy.

Antidepresiva jsou bezpečná, dobře snášená a vysoce účinná a zůstávají u žen s PPD první volbou. Augmentace estrogeny je obvykle vyhrazena pro případy, kdy je prokázán nedostatek estrogenů nebo kdy se deprese jeví jako zvláště refrakterní na léčbu.

Ruta Nonacs, MD PhD

Gregoire AJP, Kumar R, Everitt B, et al. Transdermal oestrogen for treatment of severe postnatal depression. Lancet 1996; 347: 930-933.

Ahokas A. Kaukoranta J. Wahlbeck K. Aito M. Estrogen deficiency in severe postpartum depression: successful treatment with sublingual physiologic 17beta-estradiol: a preliminary study. Journal of Clinical Psychiatry 2001; 62: 332-336.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.