Informacje o bezpieczeństwie

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) reguluje wszystkie formy pestycydów używanych w Stanach Zjednoczonych, w tym pestycydy importowane z zagranicy. EPA wymaga od producentów pestycydów, aby stosowali się do bardzo surowych wytycznych podczas ubiegania się o sprzedaż pestycydów. W przypadku pestycydów stosowanych na produktach spożywczych spożywanych przez ludzi lub zwierzęta, takich jak pasza dla zwierząt gospodarskich, EPA reguluje ilość pozostałości pestycydów, które znajdują się na żywności.

Food and Drug Administration (FDA) i U.S. Department of Agriculture (USDA) również pracują nad monitorowaniem potencjalnych pozostałości na produktach spożywczych. Raport USDA z 2014 roku wykazał, że 99% wszystkich przebadanych próbek żywności było poniżej limitów ustanowionych przez EPA i stwierdził, że „żywność w USA nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa w oparciu o pozostałości pestycydów”.

Pestycydy powinny być stosowane prawidłowo, zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Jeśli pestycydy nie są stosowane prawidłowo, istnieje potencjalne ryzyko powstania szkód. W przypadku połknięcia lub kontaktu z pestycydem, należy natychmiast zadzwonić na Gorącą Linię Kontroli Zatruć, 1-800-222-1222. Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy również zawierają informacje na temat leczenia w przypadku połknięcia pestycydów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.