Trots att det finns tillgång till olika klasser av läkemedel för behandling av depressiva och ångestrelaterade störningar finns det ett antal kliniskt viktiga behov som inte tillgodoses, såsom en hög prevalens av behandlingsresistens, partiellt svar, subsyndromal symtomologi, återfall och återfall. I och med godkännandet av atypiska antipsykotika, som är förknippade med en lägre biverkningsbörda än typiska antipsykotika, har det blivit ett möjligt alternativ att överväga off-label-användning av dem för behandling av affektiva störningar och olika andra psykiatriska störningar. Man bör dock ta hänsyn till den amerikanska läkemedelsmyndighetens svarta box-varning som anger att atypiska antipsykotika kan öka dödlighetsrisken, särskilt i den äldre populationen med demensrelaterad psykos. Det har funnits många gissningar om nyttan av dessa atypiska läkemedel för att underlätta traditionell antidepressiv behandling, antingen i kombination (från början av behandlingen) eller som tilläggsbehandling (vid partiellt eller ofullständigt svar). För närvarande är dock tillgängliga bevis från randomiserade, placebokontrollerade prövningar sparsamma, och en formell risk/nytta-bedömning av användningen av dessa medel i en icke-psykotisk patientpopulation är ännu inte möjlig. Som ett representativt medel från klassen atypiska antipsykotika med en ny verkningsmekanism och en relativt låg biverkningsbörda utgör aripiprazol en intressant potentiell behandling av depressiva och ångestrelaterade störningar. I denna översikt fokuserar vi på resonemanget kring användningen av aripiprazol vid dessa störningar. Prekliniska data tyder på att aripiprazol har ett antal möjliga verkningsmekanismer som kan vara viktiga vid behandling av depressiva och ångestrelaterade störningar. Sådana mekanismer omfattar aripiprazols verkan på serotoninreceptorer (5-HT) som en partiell 5-HT1A-receptoragonist, en partiell 5-HT2C-receptoragonist och en 5-HT2A-receptorantagonist. Aripiprazol verkar också som en partiell dopamin D2-receptoragonist och har en möjlig verkan på adrenerga receptorer. Vidare kan aripiprazol ha möjliga neuroprotektiva effekter. Kliniska studier visar att aripiprazol kan vara användbart vid behandling av bipolär depression, major depressiv sjukdom, behandlingsresistent depression och eventuellt ångeststörningar. Kliniska data tyder också på att aripiprazol kan ha en lägre biverkningsbörda än de andra atypiska läkemedlen. Framtida forskning kan bekräfta den potentiella nyttan av aripiprazol vid behandling av depressions- och ångestsjukdomar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.