H1-antihistaminer används ofta av gravida och ammande kvinnor. Ny information tyder på att deras verkningsmekanism skiljer sig från den ursprungliga karakteriseringen att de var kompetitiva antagonister av H1-histaminreceptorer. På cellytan existerar både aktiva och inaktiva H1-receptorer i jämvikt och reagerar på histaminer (agonister) och inversa agonister (antihistaminer). Antihistaminer binder och stabiliserar de inaktiva receptorerna, vilket förskjuter jämvikten till det inaktiva tillståndet och förhindrar eller minskar de fysiologiska effekterna av histamin (Clin. Exp. Allergy 2002;32:489-98).

Antihistaminer kan klassificeras som antingen första generationens (icke-selektiva) eller andra generationens (perifert selektiva) medel. Första generationens antihistaminer binder icke-selektivt till centrala och perifera inaktiva H1-receptorer. De har olika indikationer, bland annat allergisk rinit (hösnuva), allergisk konjunktivit, urtikaria/angioödem, vasomotorisk rinit, nysningar, astma och överkänslighetsreaktioner. De fyra första generationens orala medel som är tillgängliga utan recept kan utifrån sin kemiska sammansättning delas in i två grupper: alkylaminer (klorpheniramin) och etanolaminer (clemastin, difenhydramin och doxylamin). Den sistnämnda gruppen har tydliga sedativa egenskaper samt antikolinerga och antiemetiska effekter.

Gerald G. Briggs

Chlorpheniramin

Märkesnamn är bland annat Aller-Chlor, Allergy Relief, Chlo-Amine, Chlor-Trimeton och Efidac 24. Mer än 1 100 exponeringar i första trimestern för detta medel har rapporterats. I dessa fall ökade inte antalet medfödda avvikelser jämfört med den förväntade bakgrundsrisken (Collaborative Perinatal Project 1977 ; och Michigan Medicaid Data 1993 ).

Clemastine

Märken inkluderar Dayhist-1 och Tavist Allergy. Mer än 2 800 exponeringar av clemastin i första trimestern har rapporterats. Ingen ökad risk för teratogenicitet noterades i en studie med 1 230 exponeringar (J. Matern. Fetal Neonat. Med. 2002;11:146-52). Däremot upptäcktes bland de 1 617 exponeringarna i MMD en möjlig koppling till missbildningar av lemmar (5 observerade/1,9 förväntade), men en kausal koppling kan inte fastställas utifrån dessa uppgifter.

Difenhydramin

Märken inkluderar AllerMax, Altaryl Children’s Allergy, Banophen, Benadryl, Diphenhist, Dormin, Genahist, Miles Nervine, Nytol, Siladryl, Sleep-eze 3, Sleepwell 2-nite och Sominex. De används ofta för att främja sömnen samt för att behandla illamående och allergier, och mer än 2 300 exponeringar under första trimestern har rapporterats i litteraturen.

En del möjliga samband med medfödda defekter har observerats i vissa av dessa rapporter, t.ex. från CPP och MMD, men många andra studier har inte funnit dessa samband (Drugs in Pregnancy and Lactation, 9th ed. Riverwoods, Ill.: Wolters Kluwer Health, 2011). Abstinens observerades hos ett spädbarn vars mamma tog difenhydramin 150 mg/dag under hela graviditeten (J. Pediatr. 1974;85:580). En potentiell läkemedelsinteraktion, som resulterade i dödfödsel, inträffade när en mamma tog 50 mg antihistamin mot klåda och sedan, 1,5 timmar senare, en 30 mg dos temazepam för att sova. Våldsamma fosterrörelser inträffade 3 timmar senare, följt efter 4 timmar av dödfödelse av ett kvinnligt spädbarn i terminalen. Interaktionen bekräftades hos kaniner med en fosterdödlighet på 81 % (N. Engl. J. Med. 1985;313:1417-8).

Doxylamin

Märken inkluderar Unisom Nighttime Sleep Aid. Detta medel är ett potent antiemetiskt och lugnande medel och kan vara ett av de mest studerade läkemedlen vid graviditet hos människor. Även om vissa studier har funnit samband med olika defekter har de flesta studier inte gjort det (Drugs in Pregnancy and Lactation, 9th ed. Riverwoods, Ill.: Wolters Kluwer Health, 2011). Dessa resultat tyder på att andra exponeringar, förhållanden eller slumpen var inblandade i de positiva studierna, och doxylamin anses vara säkert att använda under graviditet. Kombinationen av doxylamin och pyridoxin (vitamin B6) rekommenderas som förstahandsbehandling vid illamående och kräkningar under graviditet (ACOG Practice Bulletin nr 52. Illamående och kräkningar under graviditet. April 2004. Obstet. Gynecol. 2004;103:803-15). Kombinationen har under flera år funnits tillgänglig som Diclectin i Kanada, men i USA kunde den endast fås som enskilda receptfria komponenter. I april 2013 godkändes doxylamin-pyridoxinkombinationen (Diclegis) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

Den andra generationens antihistaminer är selektiva för perifera inaktiva H1-receptorer och är som grupp mindre sederande. Dessa medel används vid allergisk rinit, bihåleinflammation, säsongsbunden allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria, De tre receptfria medlen i denna klass kan också delas in i två undergrupper: piperaziner (cetirizin) och piperidiner (fexofenadin och loratadin).

Cetirizin

Det finns i olika generiska och Zyrtec-formuleringar. Cetirizin är en human metabolit av hydroxyzin. Även om erfarenheten av graviditet hos människa är begränsad (cirka 120 fall) finns det inga belägg för att det utgör en betydande risk för embryot och/eller fostret. I en rapport hade gravida kvinnor som använde läkemedlet mot allergier en lägre frekvens av illamående och kräkningar än en kontrollgrupp (Ann. Pharmacother. 2000;34:1486-7).

Fexofenadin

Det finns olika generiska och Allegra-formuleringar. Det finns inga rapporter som beskriver användningen av detta medel vid graviditet hos människa. Djurdata tyder på måttlig risk baserat på dosrelaterad embryo- och fostertoxicitet hos råttor. Användning av andra antihistaminer rekommenderas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.